Matsu Kohaku-1y old No. 1~No. 10

Parent Koi: Matsu Kohau

Size: 95 cm

Date of Birth: May,2017

Guarantee Female

No. 1

No. 1

Matsu Kohaku-1y old

42 cm - Female

No. 2

No. 2

Matsu Kohaku-1y old

46 cm - Female

No. 3

No. 3

Matsu Kohaku-1y old

43 cm - Female

No. 4

No. 4

Matsu Kohaku-1y old

46 cm - Female

No. 5

No. 5

Matsu Kohaku-1y old

45 cm - Female

No. 6

No. 6

Matsu Kohaku-1y old

44 cm - Female

No. 7

No. 7

Matsu Kohaku-1y old

45 cm - Female

No. 8

No. 8

Matsu Kohaku-1y old

44 cm - Female

No. 9

No. 9

Matsu Kohaku-1y old

49 cm - Female

No. 10

No. 10

Matsu Kohaku-1y old

46 cm - Female