Mako Kohaku-2y old No. 6~No. 14

Parent Koi: Mako Kohaku

Size: 92 cm

Date of Birth: June,2016

Guarantee Female

No. 6

No. 6

Mako Kohaku-2y old

59 cm - Female

No. 7

No. 7

Mako Kohaku-2y old

65 cm - Female

No. 8

No. 8

Mako Kohaku-2y old

56 cm - Female

No. 9

No. 9

Mako Kohaku-2y old

57 cm - Female

No. 10

No. 10

Mako Kohaku-2y old

61 cm - Female

No. 11

No. 11

Mako Kohaku-2y old

62 cm - Female

No. 12

No. 12

Mako Kohaku-2y old

58 cm - Female

No. 13

No. 13

Mako Kohaku-2y old

60 cm - Female

No. 14

No. 14

Mako Kohaku-2y old

66 cm - Female