Mako Kohaku-2y old No. 1~No. 9

Parent Koi:

Size: cm

Date of Birth: June,2016

Guarantee Female

No. 1

No. 1

Mako Kohaku-2y old

59 cm - Female

No. 2

No. 2

Mako Kohaku-2y old

65 cm - Female

No. 3

No. 3

Mako Kohaku-2y old

56 cm - Female

No. 4

No. 4

Mako Kohaku-2y old

57 cm - Female

No. 5

No. 5

Mako Kohaku-2y old

61 cm - Female

No. 6

No. 6

Mako Kohaku-2y old

62 cm - Female

No. 7

No. 7

Mako Kohaku-2y old

58 cm - Female

No. 8

No. 8

Mako Kohaku-2y old

60 cm - Female

No. 9

No. 9

Mako Kohaku-2y old

66 cm - Female