Mako Kohaku-1y old No. 46~No. 73

Parent Koi: Mako Kohaku

Size: 95 cm

Date of Birth: July,2017

No. 46

No. 46

Mako Kohaku-1y old

24 cm - Unsexed

No. 47

No. 47

Mako Kohaku-1y old

22 cm - Unsexed

No. 48

No. 48

Mako Kohaku-1y old

22 cm - Unsexed

No. 49

No. 49

Mako Kohaku-1y old

25 cm - Unsexed

No. 50

No. 50

Mako Kohaku-1y old

26 cm - Unsexed

No. 51

No. 51

Mako Kohaku-1y old

26 cm - Unsexed

No. 52

No. 52

Mako Kohaku-1y old

27 cm - Unsexed

No. 53

No. 53

Mako Kohaku-1y old

25 cm - Unsexed

No. 54

No. 54

Mako Kohaku-1y old

26 cm - Unsexed

No. 55

No. 55

Mako Kohaku-1y old

28 cm - Unsexed

No. 56

No. 56

Mako Kohaku-1y old

28 cm - Unsexed

No. 57

No. 57

Mako Kohaku-1y old

27 cm - Unsexed

No. 58

No. 58

Mako Kohaku-1y old

27 cm - Unsexed

No. 59

No. 59

Mako Kohaku-1y old

26 cm - Unsexed

No. 60

No. 60

Mako Kohaku-1y old

28 cm - Unsexed

No. 61

No. 61

Mako Kohaku-1y old

28 cm - Unsexed

No. 62

No. 62

Mako Kohaku-1y old

28 cm - Unsexed

No. 63

No. 63

Mako Kohaku-1y old

29 cm - Unsexed

No. 64

No. 64

Mako Kohaku-1y old

28 cm - Unsexed

No. 65

No. 65

Mako Kohaku-1y old

27 cm - Unsexed

No. 66

No. 66

Mako Kohaku-1y old

28 cm - Unsexed

No. 67

No. 67

Mako Kohaku-1y old

30 cm - Unsexed

No. 68

No. 68

Mako Kohaku-1y old

29 cm - Female

No. 69

No. 69

Mako Kohaku-1y old

29 cm - Unsexed

No. 70

No. 70

Mako Kohaku-1y old

30 cm - Unsexed

No. 71

No. 71

Mako Kohaku-1y old

31 cm - Unsexed

No. 72

No. 72

Mako Kohaku-1y old

32 cm - Unsexed

No. 73

No. 73

Mako Kohaku-1y old

32 cm - Unsexed