MaKo Kohaku-1y old No. 74~No. 115

Parent Koi: Mako Kohaku

Size: 95 cm

Date of Birth: August,2017

No. 74

No. 74

MaKo Kohaku-1y old

18 cm - Unsexed

No. 75

No. 75

MaKo Kohaku-1y old

17 cm - Unsexed

No. 76

No. 76

MaKo Kohaku-1y old

17 cm - Unsexed

No. 77

No. 77

MaKo Kohaku-1y old

17 cm - Unsexed

No. 78

No. 78

MaKo Kohaku-1y old

18 cm - Unsexed

No. 79

No. 79

MaKo Kohaku-1y old

14 cm - Unsexed

No. 80

No. 80

MaKo Kohaku-1y old

14 cm - Unsexed

No. 81

No. 81

MaKo Kohaku-1y old

17 cm - Unsexed

No. 82

No. 82

MaKo Kohaku-1y old

18 cm - Unsexed

No. 83

No. 83

MaKo Kohaku-1y old

19 cm - Unsexed

No. 84

No. 84

MaKo Kohaku-1y old

20 cm - Unsexed

No. 85

No. 85

MaKo Kohaku-1y old

19 cm - Unsexed

No. 86

No. 86

MaKo Kohaku-1y old

18 cm - Unsexed

No. 87

No. 87

MaKo Kohaku-1y old

20 cm - Unsexed

No. 88

No. 88

MaKo Kohaku-1y old

21 cm - Unsexed

No. 89

No. 89

MaKo Kohaku-1y old

18 cm - Unsexed

No. 90

No. 90

MaKo Kohaku-1y old

20 cm - Unsexed

No. 91

No. 91

MaKo Kohaku-1y old

21 cm - Unsexed

No. 92

No. 92

MaKo Kohaku-1y old

18 cm - Unsexed

No. 93

No. 93

MaKo Kohaku-1y old

21 cm - Unsexed

No. 94

No. 94

MaKo Kohaku-1y old

22 cm - Unsexed

No. 95

No. 95

MaKo Kohaku-1y old

20 cm - Unsexed

No. 96

No. 96

MaKo Kohaku-1y old

22 cm - Unsexed

No. 97

No. 97

MaKo Kohaku-1y old

22 cm - Unsexed

No. 98

No. 98

MaKo Kohaku-1y old

23 cm - Unsexed

No. 99

No. 99

MaKo Kohaku-1y old

21 cm - Unsexed

No. 100

No. 100

MaKo Kohaku-1y old

22 cm - Unsexed

No. 101

No. 101

MaKo Kohaku-1y old

22 cm - Unsexed

No. 102

No. 102

MaKo Kohaku-1y old

21 cm - Unsexed

No. 103

No. 103

MaKo Kohaku-1y old

20 cm - Unsexed

No. 104

No. 104

MaKo Kohaku-1y old

25 cm - Unsexed

No. 105

No. 105

MaKo Kohaku-1y old

22 cm - Unsexed

No. 106

No. 106

MaKo Kohaku-1y old

22 cm - Unsexed

No. 107

No. 107

MaKo Kohaku-1y old

20 cm - Unsexed

No. 108

No. 108

MaKo Kohaku-1y old

23 cm - Unsexed

No. 109

No. 109

MaKo Kohaku-1y old

24 cm - Unsexed

No. 110

No. 110

MaKo Kohaku-1y old

24 cm - Unsexed

No. 111

No. 111

MaKo Kohaku-1y old

23 cm - Unsexed

No. 112

No. 112

MaKo Kohaku-1y old

24 cm - Unsexed

No. 113

No. 113

MaKo Kohaku-1y old

23 cm - Unsexed

No. 114

No. 114

MaKo Kohaku-1y old

22 cm - Unsexed

No. 115

No. 115

MaKo Kohaku-1y old

23 cm - Unsexed