Mako Kohaku-1y old No. 11~No. 18

Parent Koi: Mako Kohaku

Size: 92 cm

Date of Birth: June,2017

Guarantee Female

No. 11

No. 11

Mako Kohaku-1y old

38 cm - Female

No. 12

No. 12

Mako Kohaku-1y old

37 cm - Female

No. 13

No. 13

Mako Kohaku-1y old

40 cm - Female

No. 14

No. 14

Mako Kohaku-1y old

41 cm - Female

No. 15

No. 15

Mako Kohaku-1y old

44 cm - Female

No. 16

No. 16

Mako Kohaku-1y old

43 cm - Female

No. 17

No. 17

Mako Kohaku-1y old

41 cm - Female

No. 18

No. 18

Mako Kohaku-1y old

43 cm - Female