G Makokohaku-2y old No. 5

No. 5

G Makokohaku-2y old

60 cm

Female