G Makokohaku-2y old No. 19

No. 19

G Makokohaku-2y old

60 cm

Female