G Makokohaku-2y old No. 15~No. 23

Parent Koi: GMakokohaku

Size: 92 cm

Date of Birth: July,2016

Guarantee Female

No. 15

No. 15

G Makokohaku-2y old

60 cm - Female

No. 16

No. 16

G Makokohaku-2y old

63 cm - Female

No. 17

No. 17

G Makokohaku-2y old

62 cm - Female

No. 18

No. 18

G Makokohaku-2y old

59 cm - Female

No. 19

No. 19

G Makokohaku-2y old

60 cm - Female

No. 20

No. 20

G Makokohaku-2y old

61 cm - Female

No. 21

No. 21

G Makokohaku-2y old

63 cm - Female

No. 22

No. 22

G Makokohaku-2y old

67 cm - Female

No. 23

No. 23

G Makokohaku-2y old

59 cm - Female