1y old No. 186~No. 189

No. 186

No. 186

Mako Showa

22 cm - Unsexed

No. 187

No. 187

Mako Showa

29 cm - Unsexed

No. 188

No. 188

Mako Showa

30 cm - Unsexed

No. 189

No. 189

Ginrin Kohaku

31 cm - Unsexed